Facebook: Hva politikerne mener

Oppdatert 25.05.2023

De politiske partiene er i varierende grad skeptiske til pelsdyroppdrett. Les hva de mener - og hjelp NOAH å påvirke dem!

Sosialistisk Venstreparti

“Pelsdyroppdrett er grusomt og moralsk forkastelig … Sosialistisk Ungdom mener at et minstemål for pelsdyrbur bør være 7m2. Dette er allerede blitt lovfestet i andre land og er slett ikke noe urimelig krav. Det er en lov som i teorien ikke nekter noen å drive pelsdyroppdrett, men setter en reell stopper for en næring som for lengst er avlegs … Spørsmålet er om man prinsipielt kan godta pelsdyroppdrett som en anerkjent yrkesmulighet.”

SUs landsmøteuttalelse november 2000

“Oppfatningen at pelsdyrdrift er dyremishandling synes lite kontroversiell … Sverige har tatt konsekvensen av dette …en forskrift bestemmer at rever skal holdes på en slik måte at de får utløp for sine behov for å røre seg, grave og være sammen med andre rever. Det er et åpenbart behov for at det samme gjøres i Norge.”

SV om sitt dokument 8 forslag mot dagens pelsdyrfarming, 16/11/2000

” Erfaringene hittil tyder på at det er vanskelig å ha en pelsdyrproduksjon som sikrer god dyrevelferd. SV vil derfor arbeide for et forbud mot pelsdyrproduksjon i Norge.”

SVs Arbeidsrpogram 2009- 2013

Fremskrittspartiet

“Vi vil gradvis avvikle offentlige subsidier til pelsdyrnæringen. vi vil også gjennomgå regelverk knyttet til dyrevelferd for pelsdyrnæringen, med sikte på forbedringer.”

Frps Handlingsprogram 2009-2013

Arbeiderpartiet

”Vi må få ei drøfting på om det er etisk akseptabelt å halda produksjonsdyr for pels, eller om produksjonsdyr bare skal vera akseptabelt dersom ein fokuserer på å produsere mat. Om ein konkluderer med at pelsdyrhald er akseptabelt må ein ha strenge reglar for pelsdyrhald. Reglane må tilfredsstille dyra sine behov for bevegelse, sosiale behov, næringsbehov og må respektera dyra sine smertetersklar når det gjeld behandling og avliving.”

Hordaland Arbeiderparti mars 2001

” AUF mener at pelsdyroppdrett er dyremishandling og overgrep på naturen. AUF mener at Norge ikke skal godta en slik virksomhet. AUF vil at pelsdyroppdrett forbys og at statlig støtte til pelsdyrnæringen dermed fjernes.”

AUFs arbeids- og prinsipprogram, vedtatt 2006

“Ap vil gradvis avvikle oppdrett av pelsdyr i Norge, samtidig som staten stiller opp med omstillingsmidler til de berørte i næringen.”

Endelig forslag fra Programkomiteen, 2009, ikke vedtatt med 163 mot 135 stemmer.

Kristelig Folkeparti

“Pelsdyrhold i sin nåværende form må forbys … Man kan ikke akseptere dyreplageri bare fordi det finnes et marked for slike luksusprodukter. Hvert år støttes pelsdyrnæringen med 70 millioner kroner over statsbudsjettet. Det gir pelsdyrholdet en ufortjent legitimitet. Det kan isteden settes av midler til omskolering og omstilling i pelsnæringen.”

KrfU, november 2000

“Vi prøvde dette (forbud mot pelsdyroppdrett) ut på vårt landsmøte i forbindelse med programbehandlingen. Vårt parti går ikke for avvikling av næringen, men står fremdeles for at det må stilles klare krav til bedring av driftsformer”

Krf i svar til NOAH august 2009

Venstre

“… vi mener pelsdyrnæringen i Norge i dag driver med dyremishandling.”

Unge Venstre, november 2000

Venstre vil “følge opp Dyrevelferdsmeldingen ved å avvikle pelsdyrhold innen 2012 dersom ikke dyrevelferden er forsvarlig.”

Venstres Partiprogram fra 2009

Høyre

“I en resolusjon vedtatt på Oslo Unge Høyres representantskapsmøte 4.april 2001, tas det til orde for å stanse all offentlig støtte til norsk pelsdyrnæring. Dette vil i realiteten medføre spikeren i kista for næringen … En bred politisk samling vil ganske sikkert kunne påvirke Stortingspolitikerne til å si klart og tydelig nei til offentlige overføringer til pelsnæringen. Dette vil være en stor seier for alle som bryr seg om dyr!”

Pressemelding fra Oslo Unge Høyre, 4.april 2001

“Høyre vil sikre pelsdyrnæringen rammevilkår som gjør det mulig å videreutvikle og øke lønnsomheten i næringen.”

Høyres Partiprogram fra 2009

Miljøpartiet De Grønne

“Norsk lov er ennå ikke til hinder for de groveste brudd på dyrs rettigheter, og noen av de verste eksemplene finner vi innen pelsdyrnæringen. Miljøpartiet De Grønne går imot pelsdyroppdrett, og vil arbeide for et totalforbud mot oppdrett av dyr primært eller utelukkende for verdien av pelsen deres.”

Miljøpartiet De Grønne, Arbeidsprogram 2009-2013

Rødt

Rødt vil “fjerne all statlig støtte til pelsdyrindustrien. (…) I dagens samfunn finnes det gode og også bedre alternativer enn pels.”

Rødt til NOAHs Ark, august 2009