Forbud i andre land

Pelsdyroppdrett er forbudt i flere land verden over. Norge fikk forbud mot pelsdyroppdrett i 2019, etter 30 års arbeid fra NOAH.

Stadig flere land i Europa har fått en sterk opinion mot pelsdyroppdrett, som også har fått politiske konsekvenser. Flere land er i ferd med å forby pelsdyroppdrett, og nedenfor følger et sammendrag av bestemmelser og uttalelser som taler dyrenes sak fra andre land.

Sverige

I 1995 vedtok Sverige en forordning som bestemmer at rever skal holdes slik at de får anledning til å grave, og får utløp for sine behov for å bevege seg og være sammen med andre rever: "Rävar får bara hållas på sådant sätt att deras behov att vara tillsammans med andra rävar, röra sig, gräva och ägna sig åt annan sysselsättning kan tillgodoses. Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur rävar skall hållas. Befintliga rävfarmar får enligt förordning 1995:1225 fortsätta sin verksamhet intill utgången av år 2000.”1 Fra 2001 er det derfor ingen revefarmer igjen i Sverige. Sveriges landbruksminister uttalte følgende om lovendringen: ”Traditionell rävhållning (får) inte längre förekomma. Detta är ett exempel på att djurens interessen och behov får företräde framför näringens interessen – även när detta kan leda till att en hel näringsgren försvinner.“2

"Traditionell rävhållning (får) inte längre förekomma. Detta är ett exempel på att djurens interessen och behov får företräde framför näringens interessen."

Landbruksminister Winberg, 2000

Situasjonen for oppdrett av mink- og chinchilla var også under vurdering i det svenske Jordbruksvärket.3 I 2006 la regjeringen bestående av Socialdemokratene, Vensterpartiet og Miljøpartiet frem et forslag til endring også for minkfarming: "Propositionen innehåller ett förslag till ändring i djurskyddslagen (1988:534). Ändringen innebär att kraven på djurhållningen vid uppfödning av minkar för pälsproduktion skärps genom att det i lagen preciseras att minkar skall hållas så att deras behov av att röra sig, klättra, utöva sitt jaktbeteende och ägna sig åt annan sysselsättning samt av att periodvis vara ensamma kan tillgodoses. Det anges dessutom att minkar skall ha tillgång till vatten att simma i. (...) företag som tvingas upphöra med sin verksamhet bör kunna få ersättning."4  Forslaget ble klaget inn for EU-kommisjonen av Frankrike, til tross for at flere EU-land har lignende regler som Sverige foreslo.5Før behandlingstiden på klagen var utgått, skiftet Sverige regjering, og den borgelige koalisjonen trakk tilbake forslaget for minkfarmene, samtidig som de la ned Djurskuddsmyndigheten. Nå er minkfarming igjen under sterk debatt i Sverige.

England, Wales, Skottland og Nord-Irland

Den britiske Farm Animal Welfare Council fastslo allerede i 1989 at “FAWC ser ikke pelsdyroppdrett som et akseptabelt næringsalternativ, slik den praktiseres idag. Vi har bestemt å ikke utarbeide retningslinjer for dyrevelferd for reve- og minkfarming, for å unngå å gi næringen den aksept offisielle retningslinjer ville innebære.”6

I 2000 ble det forbudt med “hold av dyr utelukkende eller hovedsakelig for å slakte dem for pelsverdiens skyld”. Forbudet trådde i kraft i januar 2003.7Det var Labour som fikk igjennom forbudet. Da ble alle pelsfarmer i England og Wales stengt.

“Hold av dyr utelukkende eller hovedsakelig for å slakte dem for pelsverdiens skyld er forbudt”

Fur Farming Prohibition Act, 2000

I 2001 kom forbud også i Skottland: "The introduction in the Scottish Parliament of the Fur Farming (Prohibition) (Scotland) Bill on 5 October 2001 followed the establishment of a ban on fur farming in England and Wales in November 2000 (due to come into force no earlier than 1st January 2003). There are currently no known fur farms in Scotland. The Bill’s main objective is therefore to prevent fur farmers from England and Wales relocating to Scotland by prohibiting the establishment of fur farms north of the border. The Bill is based on an objection on the grounds of “public morality” to the breeding and keeping of animals solely or primarily for the value of their fur requiring their slaughter."8

I 2002 vedtok også Nord-Irland forbud: "The purpose of the Order is to prohibit the keeping of animals solely or primarily for slaughter for the value of their fur. The Order brings the law into line with that in England and Wales and Scotland."9

For tiden diskuteres et importforbud, og et forbud mot all salg av pels i Storbritannia. Markedet for salg av pels i Storbritannia er allerede lite, og NOAHs kolleger i Fur Free Alliance melder om at det er stor politisk vilje for å få på plass et import- og salgforbud. Det første av denne type forbud har allerede kommet på plass i bydelen Islington i London, som er kjent for sine mange gatemarked. Byrådet i Islington bestemte i 2019 at de ville forby salg av pels i bydelen, og dette forbudet trådte i kraft 1.januar 2020.10

Nederland

Revefarming ble vedtatt forbudt i Nederland etter en vitenskapelig og politisk utredning 1994-1998, og forbudet trådde i kraft i april 2008.11 Det ble også vedtatt et forbud mot chinchillafarming, som likeledes trådte i kraft 2008.12 Per i dag er det derfor ingen slike farmer igjen i landet. Nederland var det første land som vedtok et forbud mot en form for pelsdyroppdrett, selv om andre land ble kvitt farmene tidligere.

Parlamentet foreslo i 1999 at et forbud mot minkoppdrett skulle bli utredet, og landbruksministeren sa seg året etter enig i et forbud. Nederland er et av de største mink-produserende landene, likevel ønsket alle partier unntatt Liberal-partiet et forbud innen 2002.13 Men de politiske diskusjonene dro ut. I 2008 sendte parliamentsmedlemmer i Nederland beskjed til WTO om hvordan forbudet ville arte seg: "The legislative proposal prohibits in general the killing, or having killed, of animals with the sole, or main, view of obtaining their fur. (...) The legislative proposal provides for a 10-year transitional period so as to give mink keepers the opportunity of recouping their investments. (...) The keeping of animals with the sole aim of obtaining their – economically – valuable fur, is, (...), unacceptable."14 Initiativet til lovforslaget kom fra Arbeiderpartiet og Sosialistpartiet. Både Liberaldemokratene (D66), Miljøpartiet (Groenlinks) og Dyrerettighetspartiet (PvdD) støttet forslaget.15

"The legislative proposal prohibits in general the killing, or having killed, of animals with the sole, or main, view of obtaining their fur."

Nederlandsk lovforslag, 2008

Det nederlandske parlamentet vedtok å støtte lovforslaget i juli 2009.16 Senatet vedtok i desember 2012 å forby minkproduksjon fra og med 2024.17 Pelsnæringen har imidlertid gått til rettssak mot forbudet og erstatningsordningene. Denne rettsaken ble avgjort i november 2015, og staten vant over pelsbøndene - dermed vil all pelsdyroppdrett bli forbudt i Nederland innen fristen som ble satt.

I 2020 har diskusjonene gått rundt fortgang i avvikling av Nederlanske pelsfarmer etter at mink på flere farmer var smittet med Covid-19. Flere politiske partier, blant annet Partiet for dyrene, la frem forslag om å framskynde avviklingen og legge ned alle farmene innen utgangen av 2020. Forslaget vant frem, og Nederland er i gang med å avvikle all hold av mink. 18

Østerrike

I 2004 tok østerrikerne skrittet fullt ut, og det er nå inkorporert i dyrevelferdsloven at "It is prohibited to keep animals for obtaining furs."19 Forbudet trådde i kraft januar 2005. Den østerrikske loven har flere klare forbud mot former for utnytting av dyr, og anses være svært moderne.

I desember 2007 bestemte myndighetene i Østerrike at kaniner i bur (for kjøtt-og pelsproduksjon) skal forbys f.o.m. 2012. På det tidspunktet var det 23 oppdrettere som tilsammen slaktet 550 000 kaniner årlig.20

Italia

Etter lovarbeid siden 2001, vedtok det italienske senatet en ny lov i 2007, som trådte i kraft fra 1. januar 2008.

I følge loven kunne ikke mink eller chinchilla lenger holdes i små bur, men skulle ha store bevegelsesmuligheter i innhegninger, mulighet til å klatre, tilgang til hi på jordbunn, og mink skulle ha tilgang til vann å svømme i.21 Med skiftende regjeringer har det imidlertid blitt gitt tillatelse til å bare følge EU-regler og overse det strengere nasjonale regelverket som ville umuliggjøre minkfarming.22

Sveits

Det er ingen pelsfarmer i Sveits. Pelsdyr blir betraktet som ville dyr. For å kunne holdes i fangenskap, må ville dyr leve under forhold som tilsvarer moderne dyrehager.23 Dette gjør pelsfarming ulønnsomt.

Når det gjelder kaniner ble loven skjerpet for "sosiale dyr" i 2008 - flokkdyrs sosiale behov i fangenskap må tilgodeses.24 Det er ikke på det rene i hvilken grad kaninoppdrett har en rolle i Sveits.

Danmark

Danmark er verdens største minkproduserende land, og blant verdens største pelsproduserende land i antall individer. Det er derfor et stort fremskritt at Danmark nå også kan telles blant land som har implementert forbud mot oppdrett.

Riktignok gjelder forbudet foreløpig kun revefarming, som sammenlignet med minkfarming ikke er økonomisk viktig i Danmark. Men utviklingen har til gjengjeld gått fort på dette området på få år: 15. januar 2007 vedtok Danmark regler for reveoppdrett som gjorde det mye vanskeligere å drive denne økonomisk; revene skulle ha jord å grave i, større bur m.m. Loven var gjeldende f.o.m. januar 2008. Imidlertid var myndighetene ikke fornøyd med resultatet av reglene. Justisdepartementet som har ansvar for dyrevern, uttalte at de ikke anså driften for å være forsvarlig. 29 mai 2009 vedtok så det danske folketing et forbud mot revefarming basert på dyreetisk grunnlag. Imidlertid ble det også vedtatt en svært lang overgangstid - 15 år for de som har pelsfarm som hovednæring.25

I 2020 ble mink på en rekke pelsfarmer i Danmark rammet av covid-19. Koronavirus i danske minkfarmer muterte til en variant som infiserer mennesker og setter vaksineutviklingen i fare. Danmark er verdens største produsent av minkpels, og landet er nå i gang med å hasteavlive mink på pelsfarmer, samtidig som at det skal være forbud mot å avle frem nye dyr i flere år.26 Tage Pedersen, formann for de 1100 minkfarmene i Danmark sier til pressen at det nå ikke er noen fremtid for minkoppdrett i Danmark.27

NOAH samarbeider med kolleger i Fur Free Alliance for å få danske myndigheter til å innse at tiden for pels er forbi, og av hensyn til dyrene, og smittevern, bør danske minkfarmer ikke få åpne opp igjen i fremtiden.

Kroatia

I Kroatia ble en ny dyrevelferdslov vedtatt i desember 2006. Loven trer i kraft januar 2007, og inkluderer et pelsfarmforbud med ti års overgangstid. Loven sier at "It is prohibited to: rear animals for fur production purposes.", og er dermed et forbud av etisk karakter på samme måte som forbudet i England.28

Israel

Israel har ikke forbud mot pelsfarming, men satte seg likevel på kartet når det gjelder pelsfarmforbud da Knesset(parlament)-medlem Nitzan Horowitz 18.mars 2009 foreslo verdens første lovforslag om totalt pelsforbud, “Fur Trading Prohibition”, inkludert import, produksjon og salg av pels i Israel. Forslaget sier bla.: "§2. The purpose of this law is to prohibit the production of, and trading in, fur and fur products in Israel (...)§4 No one is allowed to import fur or fur products from foreign countries."29

Forslaget var ment å diskuteres sommeren 2009, men isteden ble et annet forslag om importforbud mot katte-, hunde- og kaninpels (særlig fra Asia) diskutert, og selv dette møtte motstand fra religiøse grupper som bruker pelspryd.30 Forslaget "Fur Trading Prohibition" ble dermed utsatt.

Dyrevernorganisasjoner i Israel har jobbet iherdig for å få myndighetene til å løfte frem forslaget på nytt, og i oktober 2020 kom Israels miljøverndepartement endelig med nyhet om at landet vil forby pelssalg.31

Irland

I Irland har Green Party vært pådrivende for å få gjennomslag for et pelsfarmforbud. I 2005 ble "The Fur Farming (Prohibition) Bill", fremlagt av Green Party og debattert i parliamentet: "This is not a small Bill. One need only imagine 150,000 creatures. Would they fit in cages in this building? These 150,000 untamed creatures are kept in cruel conditions and are killed and sold for roughly €10 each.", argumenterte parliamentsmedlem Mr. Eamon Ryan, mens et annen parliamentsmedlem, Mr. Cuffe, understreket: "This Bill is about compassion and concern for animals. There is a moral duty on humans to speak out for animals. Animals suffer pain, stress and boredom." Forslaget ble støttet av opposisjonen og uavhengige kandidater, men regjeringspartiene stemte det ned.32

"I 2019 vedtok endelig regjeringen i Irland et forbud mot pelsdyroppdrett(...)Regjeringen nevnte i sin kunngjøring at forbudet i Norge var en faktor i at de nå fikk gjennomført lovendringen."

I 2009 slo Green Party til igjen på vegne av dyrene, i regjeringsforhandlingene var pelsfarmforbud en viktig sak. I oktober 2009 ble det vedtatt at Irland skulle forby pelsdyroppdrett innen 2012.33 Ved skiftende regjeringer ble vedtaket dessverre lagt på is inntil videre, men omfanget av minkproduksjonen var da svært liten.34

I 2019 vedtok endelig regjeringen i Irland et forbud mot pelsdyroppdrett, med snarlig avvikling. Regjeringen nevnte i sin kunngjøring at forbudet i Norge var en faktor i at de nå fikk gjennomført lovendringen.35

Tyskland

Tyskland har nå vedtatt regler som umuliggjør pelsdyroppdrett, men fra før av hadde flere regioner forbud mot pelsdyrhold. Et vedtatt lovforslag om krav om liggehylle og vannbasseng for mink fra desember 2016, ble stoppet i påvente av rettssak om forslaget.36 2. juni 2017 aksepterte imidlertid Tysklands lovgivende forsamling et forslag fra de regjerende partiene, som innebærer nye regler med så strenge krav til dyrenes levemiljø at det ikke lenger vil lønne seg å drive med pelsdyroppdrett – for eksempel må minkene få mulighet til å svømme. Pelsfarmene får 5 års overgangstid. 37

Macedonia

Macedonias nye dyrevelferdslov, som trådte i kraft i oktober 2014, inkluderer et forbud mot oppdrett av dyr for å produsere pels, lær eller fjær. Peldyroppdrett er dermed forbudt i Macedonia.38

Bosnia-Herzegovina

I Bosnia-Herzegovina ble en ny dyrevelferdslov vedtatt i 2009. Den trådde i kraft i 2018, og oppdrett av dyr for pelsproduksjon ble da forbudt.39

Serbia

I dyrevelferdsloven som ble vedtatt i Serbia i 2009, står det at pelsdyroppdrett skal forbys fra 1. januar 2019. Chinchillaoppdrettere forsøkte imidlertid å stanse forbudet,40 noe som førte til at forbudet ble vurdert reversert i 2018. Heldigivis, etter iherdig arbeid fra medlemmene i Fur Free Alliance trådte loven i kraft fra januar 2019, og oppdrett av pelsdyr ble forbudt i Serbia.41

Slovenia

Da myndighetene i Slovenia vedtok en ny og strengere dyrevelferdslov i 2013 ble et forbud mot pelsdyroppdrett, og jakt på dyr kun for pelsens skyld forbudt.42

Tsjekkia

Tsjekkia vedtok i juni 2017 et lovforslag med 132 mot 9 stemmer, for å legge ned pelsfarmene i januar 2019. 43 Selv om forslaget må igjennom flere politiske runder, betyr den aktuelle avstemningen at avvikling av pelsfarmene neppe kan stanses.

USA

USA har ingen forbud mot pelsdyroppdrett - men West Hollywood ble i 2011 den første byen i verden som vedtok et forbud mot salg av pels (med unntak av brukte pelsprodukter). Forbudet trådte i kraft i september 2013.44

Staten New York innførte i 2007 et forbud mot avliving av pelsdyr med strøm.45 Strøm er brukt som avlivingsmetode av rever på norske pelsfarmer.

I 2019 vedtok California, som første stat i USA, et forbud mot all salg av pelsprodukter (med unntak av brukt/vintage pels).46

San Fransisco ble i 2019 den største byen i USA som har forbud mot all salg av pels.47

Som første Amerikanske by utenfor California ble et forbud mot salg av pels nylig stemt over i byen Wellesley i Massachusetts.48 Ifølge undersøkelser fra 2020 er 75% av Amerikanere negative til å avle opp og ta livet av dyr for pelsens skyld49 – det er altså også i USA håp for et forbud mot pelsdyroppdrett i fremtiden.

Brasil

Sao Paolo ble i 2015 den andre byen i verden med et forbud mot markedsføring og salg av pels. Byen hadde da allerede et forbud mot pelsdyroppdrett.50

India

Produksjon av pels har vært forbudt i India i henhold til "The Prevention of Cruelty to Animals Act" fra 1960, som forbyr slakt av dyr til andre formål enn kjøttproduksjon. Av hensyn til dyrenes velferd forbød India også import og salg av pels (fra rev, mink, chinchilla m.m.) i januar 2017 - samt skinn fra reptiler. 51

Japan

I 2006 implementerte Japan en "Invasive Alien species act", som medførte at nye pelsfarmer ikke kunne etableres grunnet faren for skade på biomangfoldet forårsaket av rømt mink. Japans siste pelsfarm stengte i november 2016, og landet er da altså helt pelsfritt. Siden 2006 har også importen av pelsprodukter til Japan sunket med 80%. 52

Luxemburg

Sommeren 2018 ble vedtok Luxemburg forbud mot pelsdyroppdrett da regjeringen la fram en ny, progressiv dyrevelferdslov. Luxemburg hadde ved tidspunktet ingen aktive pelsfarmer, og vedtok forbudet for å sikre at ikke nye farmer ville kunne sette i gang med pelsdyroppdrett.53

Belgia

Landet har en uvanlig administrativ inndeling der landet er delt i 3 regioner. I 2015 vedtok regionen Vallonia et forbud mot pelsdyroppdrett, og et lignende forbud kom på plass i Brussel i 2017. Sommeren 2018 vedtok den tredje, og siste regionen Flandern et forbud mot pelsdyroppdrett, og dermed er pelsdyroppdrett forbudt i hele Belgia. Landsdelen Flandern hadde i 2018 17 minkfarmer, med til sammen over 200 000 mink. Disse må nå avvikles innen overgangsperioden går ut i 2023.54

Slovakia

Etter iherdig lobbyarbeid fra organisasjonen Humánny Pokrok, som NOAH samarbeider med via Fur Free Alliance, vedtok myndighetene i Slovakia et forbud mot pelsdyroppdrett i oktober 2019. Slovakia hadde på tidspunktet 1 minkfarm, og 8 kaninfarmer, disse må nå avvikles innen overgangsperioden går ut i 2025.55

Finland

I Finland har det lenge foregått diskusjoner om å forby pelsdyroppdrett. I løpet av sommeren vedtok et av Finlands største partier, Sosialdemokratene, å jobbe for et forbud mot pelsdyroppdrett, og salg av pels i Finland og EU.56 Sosialdemokratene sitter i regjering, og partiets leder, Sanna Marin, er landets statsminister. 3 av Finlands 5 regjeringspartier er nå positive til et forbud, og NOAH vil følge utviklingen spent fremover. Ifølge NOAHs finske samarbeidspartner Animalia har Finland per dags dato 700 pelsfarmer, et forbud vil redde svært mange dyr fra lidelse.

Polen

Sommeren 2020 kom NOAHs polske kolleger i organisasjonen Otwarte Klatki med avsløringer fra Polens største minkfarm. Deres videomateriale viste hjerteskjærende bilder av døde og alvorlig syke dyr. Dette utløste en stor debatt rundt pelsdyroppdrett i landet.57 Bare få måneder senere hadde det polske parlamentet, med 77% av stemmene, vedtatt å arbeide for å forby pelsdyroppdrett. Forbudet må videre behandles av senatet. Det er foreslått en avviklingstid på kun 1 år. Det er stor politisk vilje til å forby pelsdyroppdrett i Polen. Ifølge informasjon fra Otwarte Klatki er omtrent 80% av polske parlamentsmedlemmer for et forbud, samtidig som at Polens landbruksminister er en av personene bak forslaget om forbud. Polen er verdens tredje største produsent av pels, og et forbud med kort avviklingstid vil spare millioner av dyr fra lidelser. NOAH heier på våre polske kolleger, og vil følge prosessen tett.

Kilder

 1. Betänkande 1999/2000:MJU04, endring i djurskyddsförordningen (1988:539)
 2. Margareta Winberg (Sveriges landbruksminister), 2001, Lyckliga djur – etiska och moraliske perspektiv på djurhållning, Sveriges Jordbruksdepartement
 3. SJVFS, saknr. L 100, Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhällning inom lantbruket m.m., 107, 2001
 4. "Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning", Miljö- och jordbruksutskottets betänkande, 2005/06:MJU26
 5. Tidningen Djurens Rätt nr 4/2006/ www.svt.se 07.06.06
 6. British Farm Animal Welfare Council Press Notice 04.04.89
 7. Fur Farming (Prohibition) Act, chapter 33, 2000
 8. Fur Farming (Prohibition) (Scotland) Bill, 19.10.01
 9. Fur Farming (Prohibition) (Northern Irland) Order, 2002, No. 3151 N.I. 5
 10. "Sale of fur banned at Islington markets", BBC News, 10.10.19, https://www.bbc.com/news/uk-england-london-49647949
 11. Wiepkema P R, Advice regarding the husbandry of fur animals-mink and foxes -in The Netherlands. Upublisert rapport fra Dutch Government, 1994/ WIJ Beatrix BIJ De Gratie Gods Koningin Der Nederlanden Prinses van Oranje-Nassau enz, Besluit van 10 december 1997, Nr. 96.006156, houdende uivoering van artikel 34, eerste lid van de Gezeondsheids- en welzijnswet voor dieren, 1998-1999
 12. Legislative proposal by MPs van Velzen and Waalkens concerning a ban on fur animal farming (Act banning fur animal farming), 9 April 2008, Notification to WTO, G/TBT/N/NLD/80
 13. "Netherlands to ban mink farming", Agra Europe, 01.03.00
 14. Wiepkema P R, Advice regarding the husbandry of fur animals-mink and foxes -in The Netherlands. Upublisert rapport fra Dutch Government, 1994/ WIJ Beatrix BIJ De Gratie Gods Koningin Der Nederlanden Prinses van Oranje-Nassau enz, Besluit van 10 december 1997, Nr. 96.006156, houdende uivoering van artikel 34, eerste lid van de Gezeondsheids- en welzijnswet voor dieren, 1998-1999
 15. Sydney Morning Herald, 01.07.09/ www.Duchnews.nl, 26.05.09/ www.bondvordieren.org
 16. Sydney Morning Herald, 01.07.09/ www.Duchnews.nl, 26.05.09/ www.bondvordieren.org
 17. Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? NOU 2014:15
 18. Dutch vote to shut mink farms after Covid-19 outbreaks, RTE, 23.06.2020, https://www.rte.ie/news/world/2020/0623/1149235-dutch-mink/
 19. Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz – TSchG), §25 (5), Der Nationalrat, Gesamtändernder Abänderungsantrang, § 25, 2004
 20. Vedtak 4.12.07, omtalt på www.vgt.at 07.12.07 og 23.11.08
 21. La Stampa, 19/07/07/ Derecto Legislative 146/2001, Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile, gjengitt av LAV, 2001
 22. Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? NOU 2014:15
 23. Swiss Federal Act on Animal Protection of March 9, 1978/ Bundesamt fur Veterinärwesen, Swiss regulations concerning fur farming, Brev av 14. juli, 1999
 24. "New Swiss law protects rights of 'social' animals", The Times, 26.04.08
 25. www.tvmidtvest.dk 29.05.09/ http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2009/05/29/134322.htm
 26. "Mutationer i minkvirus", Statens Serum Institut, 05.11.2020, https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2020/mutationer-i-minkvirus
 27. "Mink-styreleder: Det er ingen vei tilbake", Finans, 10.11.2020, https://finans.dk/erhverv/ECE12550425/minkformand-der-er-ingen-vej-tilbage/?ctxref=ext
 28. Article 4 (2; 23) Animal Protection Act passed by the Croatian Parliament at its session on December 1, 2006. Reference number: 71-05-03/1-06-2, Zagreb, December 7, 2006
 29. "Fur Trading Prohibition, 5769-2009", A private bill by Member of Knesset: Nitzan Horovitz, oversatt av CAFT/ http://www.worldvet.org/taxonomy/term/6?page=1
 30. "Fur flies as Knesset bill threatens 'shtreimel' supply", Jerusalem Post, Jun 25, 2009
 31. "Israel moves to ban 'immoral' animal fur trade", BBC News, 05.10.2020,  https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54418334
 32. http://historical-debates.oireachtas.ie/D/0599/D.0599.200503220025.html
 33. "Animal welfare groups welcome ban on fur farming", Irish Times, 12.10.2009
 34. Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? NOU 2014:15
 35. Government approves phasing out of Fur Farming, Department of Agriculture, Food and the Marine, 25.06.19 https://www.agriculture.gov.ie/press/pressreleases/2019/june/title,128816,en.html
 36. Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? NOU 2014:15
 37. http://www.furfreealliance.com/victory-germany-ends-fur-farming/
 38. "Law on Protection and Welfare of Animals",09.10.14,  http://www.fva.gov.mk/images/2014_149.pdf
 39. Inga Dujmovic, State Veterinary Inspector for Animal Welfare, Veterinary Office of Bosnia & Herzegovina, personal communication by email, 25.04.2012.
 40. http://chinchilla.rs/krznasice-kao-zajednicka-sudbina/
 41. Fur Free Alliance, 01.01.19, https://www.furfreealliance.com/serbia-starts-2019-off-right-by-outlawing-fur-farms/
 42. "Lov om endring av dyrevernloven (ZZZiv-C)", GLASILO URADNI LIST RS, 18.03.13, https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/112368#!/Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-zasciti-zivali-(ZZZiv-C)
 43. http://www.furfreealliance.com/historic-vote-bans-fur-farming-ban-czech-republic/
 44. "Weho Will Go Fur Free, Patch, 20.09.11, http://patch.com/california/westhollywood/weho-will-go-fur-free
 45. "Weho Will Go Fur Free", Daily News, 30.03.08, http://www.nydailynews.com/news/ny-bans-electrocution-animals-fur-article-1.284086
 46. The California Fur Ban and What It Means for You, New York Times, 14.10.19, https://www.nytimes.com/2019/10/14/style/fur-ban-california.html
 47. "San Francisco becomes largest U.S. city to ban fur sales"USA Today, 16.12.19 https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2018/03/20/san-francisco-fur-sales-ban/444519002/
 48. "Wellesley votes to ban sales of new fur products—starting a year from now", The Swellesley Report, 28.10.2020,  https://theswellesleyreport.com/2020/10/wellesley-votes-to-ban-sales-of-new-fur-products-starting-a-year-from-now/
 49. "Canadians and Americans Differ on Issues Related to Animals", Research co, 22.09.2020, https://researchco.ca/2020/09/22/canada-us-animals/
 50. http://www.infurmation.com/index.php/news/78-sao-paulo-state-bans-fur-farming
 51. "Import of skins of reptiles, fox, chinchillas and mink banned", The New Indian Express, 05.01.17, http://www.newindianexpress.com/nation/2017/jan/05/import-of-skins-of-reptiles-fox-chinchillas-and-mink-banned-1556399.html
 52. http://www.furfreealliance.com/japan-makes-end-fur-farming/
 53. Lov av 27. juni 2018 om beskyttelse av dyr, Storhertugdømmet Luxemburgs offisielle tidskrift, https://deiereschutzgesetz.lu/
 54. Flanders will ban force-feeding and fur-farming, The Brussels Times, 22.07.18, https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/49778/flanders-will-ban-force-feeding-and-fur-farming/
 55. Lov om dyrevelferd, 19.11.2019, https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-387
 56. https://tulevaisuuskanava.fi/aloitteet/2020/aloitteet-139-142/
 57. "Film showing mink 'cannibalism' prompts probable ban on fur farms in Poland", The Guardian, 29.09.20, https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/29/film-showing-cannibalism-prompts-probable-ban-on-fur-farms-in-poland

Fakta

 • I Østerrike, Storbritannia, Croatia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Belgia, Tsjekkia, Luxemburg, Norge, Irland, Slovenia, Slovakia, Serbia og Nederland er det vedtatt forbud mot all pelsproduksjon.
 • I Sverige og Danmark er det vedtatt regler som gjør revefarming umulig.
 • I Sveits må rev og mink ha forhold som i dyrehage – og det har derfor aldri vært oppdrett.
 • I Tyskland og Italia er det innført regler mot burhold av mink, men pelsbransjen trenerer implementeringen.