Opinion

Da lov om forbud mot pelsdyroppdrett kom i 2019, hadde motstanden mot pels i den norske befolkningen vært stor i flere år. Hele 7 av 10 nordmenn støtter avvikling av pelsdyrnæringen.

Motstanden mot pelsdyrnæringen har vært sterk lenge. Spørreundersøkelser har gjentatte ganger vist at den generelle oppfatningen i samfunnet er at oppdrett av pelsdyr i bur ikke er etisk akseptabelt.

Norske velgere er mot pelsdyroppdrett

Høsten 2018, samme år som regjeringen vedtok at pelsdyroppdrett skulle avvikles, fikk NOAH utført en undersøkelse av Respons Analyse som viste at flertallet av velgerne i de fleste partier støtter regjeringens vedtak om forbud. Av de velgerne som har en mening er 81 % av Aps velgere, 68% av Høyres velgere, 57% av FrPs velgere, 91% av SVs velgere, 99% av Venstres  velgere, 87% av Rødts velgere og 93% av Miljøpartiets velgere for forbudet. De to partiene som skiller seg ut er Sp og KrF – men selv i disse partiene er halvparten av velgerne som har en mening om forbudet, støttende. For Sp er tallet nøyaktig 50%, mens for KrF er det 47%.1

"Det store flertall av velgere imot pelsdyroppdrett."

Undersøkelsen viste at støtten for et forbud hadde økt blant velgerne i flere partier, siden forrige undersøkelse utført for NOAH: En undersøkelse fra Opinion i 2015 viste også at det store flertall av velgere var imot pelsdyroppdrett, men velgerne for de fleste partiene hadde blitt signifikant mer støttende til et forbud på tre år.2 På spørsmål om de er "for eller mot at rev og mink holdes i bur for pelsens skyld" svarte velgerne slik: 90% SVs og Rødts velgere er mot, 84% av Miljøpartiet De Grønnes velgere er mot, 79 % av Venstres velgere er mot, 69 % av Arbeiderpartiets velgere er mot, 58% av Høyres velgere er imot, 56% av Kristelig Folkepartis velgere er imot og 52% av Fremskrittspartiets velgere er imot. Bare Senterpartiets velgere har ikke er klart flertall imot pelsdyroppdrett - her er 35% imot. Sammenlignet med 2018, er det bare KrFs velgere som er blitt mindre og ikke mer engasjert i dyrevern.

Motstand allerede fra 1990-tallet

NOAH startet sitt arbeid i 1989. I 1995 ble det gjennomført en stor undersøkelse om holdninger til miljø- og dyrevern av LOS forskningssenter i Bergen. 48,5% av Norges befolkningen svarte at det var viktig "å arbeide mot pelsindustrien".3 Denne undersøkelsen var ikke gjort på bakgrunn av initiativ fra interesseorganisasjoner, men som ledd i forskning innen miljøvern og samfunnsopinion.

"68% av befolkningen mener det er galt å drive oppdrett av dyr i bur til pelsproduksjon"

Utover 2000-tallet ble det gjort flere undersøkelser av norske opinionsbyråer, fremst på initiativ av dyrevernorganisasjoner. Spørsmålsstillingene har vært enkle: En undersøkelse av Opinion 2000 viste at 77% av Norges befolkning har en mening om pelsfarming, og av disse svarte 72% at de mente pelsdyroppdrett var "galt".4 En Infact-undersøkelse fra 2008 viste at ca 67 % av de som har en mening om pelsdyropdrett synes det er "galt".5 I 2012 kom Opinion frem til at 62% av befolkningen er motstandere av å holde rev og mink i bur for å produsere pels.6 En Cint-undersøkelse i 2014, viste at 68% av befolkningen mener det er galt å drive oppdrett av dyr i bur til pelsproduksjon. Kun 15% svarte at det er riktig. Blant unge er motstanden enda større - i aldersgruppen 23-35 år mener hele 79% at pelsdyroppdrett i bur er galt.7 Bare en av ti mener det er riktig å gi pelsnæringen statstøtte, mens 6 av 10 er for generelle landbrukssubsidier.8

Undersøkelser på oppdrag fra pelsnæringen

Hvordan har det seg da at pelsbransjen selv hevder at opinionen "støtter" næringen? To undersøkelser som figurerte i media er gjort på oppdrag av henholdsvis landbruksavisen Nationen (2003) og Pelsdyralslaget (2009). Felles for disse undersøkelsene er mangel på direkte spørsmålsstilling, men med tilleggsføringer i teksten. Nationens undersøkelse via Sentio innleder med "Noen dyrevernorganisasjoner vil totalforby pelsdyrnæringen", for så å si at myndighetene arbeider for "strengere krav", hvorpå man får spørsmål om man vil at pelsdyrnæringen skal "opprettholdes" med vilkår om strengere dyrevelferdskrav eller "forbys". Med disse føringene og lovnaden om at myndighetene skal "rydde opp" svarte 2 av 3 at de ikke ville forby næringen. På tross av at flere mennesker må antas å være prinsippielle motstandere av politiske "totalforbud", svarte likevel over halvparten av mennesker under 30 år "forby".9

Felles for undersøkelsene på vegne av Nationen og Pelsdyralslaget er mangel på direkte spørsmålsstilling, men med tilleggsføringer i teksten.

Pelsdyralslagets undersøkelse via Synnovate, hadde enda sterkere føringer: Først ble folk spurt generelle spørsmål om alle dyrehold, deretter ble de spurt om de var enig i at det "bør etableres en merkeordning for pels som gir forbrukerne garanti for god dyrevelferd". Så kom spørsmål om de tror "velferden for pelsdyr i Norge er den samme, dårligere eller bedre enn velferden for pelsdyr i Kina". Og med dette bakteppet kommer siste spørsmål om det er "berettiget at Norge produserer pels dersom det kan dokumenteres at dyrevelferden ivaretas i tråd med norske myndigheters krav". 80% svarte dengang ja på dette - men om de har svart på at det bør bli strengere regler, at et eventuelt forbud må være verdensomspennende for å unngå "overføring til Kina" eller om de reelt sett er positive til pelsdyroppdrett, var det verre å fastslå.10

Som konklusjon kan man si at motstanden mot pelsdyroppdrett har holdt seg stabil på over 50% av befolkningen i gjentatte undersøkelser gjennom flere tiår, og at den i løpet av de siste årene før forbudet ble et faktum steg til et klart flertall i befolkningen, og ikke minst blant politisk engasjerte nordmenn.

Kilder

 1. Respons Analyse 2018 (for NOAH)
 2. Opinion, mai 2015 (for NOAH)
 3. Strømsnes K et al., Miljøvernundersøkelsen 1995 – Dokumentasjonsrapport, LOS-Senteret, Rapport 9616
 4. Opinion AS, 2000, Holdninger til pelsoppdrett, landsomfattende Omnibus, desember (for Dyrebeskyttelsen)
 5. Infact, "Mener du det er riktig eller galt å drive oppdrett av dyr i bur til pelsproduksjon?", oktober 2008 (for Dyrevernalliansen)
 6. Opinion, 2012 (for Dyrebeskyttelsen)
 7. Cint, "Mener du det er riktig eller galt å drive oppdrett av dyr i bur til pelsproduksjon?", september 2014 (for Dyrevernalliansen)
 8. Opinion 2010 (for NOAH)
 9. Sentio-Norsk Statistikk 2003 (for Nationen)
 10. Synovate 2009 (for Norges Pelsdyralslag)
Hovedfoto: Roger Pihl/ NOAH

Fakta

 • 90% SVs og Rødts, 84% av MDGs, 79 % av Venstres, 69 % av Arbeiderpartiets, 58% av Høyres, 56% av Kristelig Folkepartis og 52% av Fremskrittspartiets velgere er imot pelsdyroppdrett.
 • Allerede i 1995 mente 48,5% at det var viktig å jobbe mot pelsdyroppdrett.
 • Nå er 68% imot peldyroppdrett.
 • Kun 10% er for statsstøtten til pelsnæringen.