Andre dyr

Oppdatert 18.04.2024

De dyrene som fremst utnyttes av pelsindustrien er rev, mink og kanin. Men på verdensbasis har også chinchilla, mårhund og flere andre arter blitt satt i bur for pelsens skyld.

I Norge har ilder og chinchilla sporadisk vært formet, i tillegg til rev, mink og kanin. Fra 2011 kom forskrifter som kun tillot rev og mink. I 2019 kom lovforbud mot all pelsfarming, og i 2023 var alle farmer stengt. De mer uvanlige artene oppdrettes fremst i Kina, men også enkelte andre land. Det er derfor vanskelig å få pålitelige tall over hvor mange dyr det gjelder. Norge importerer pels også fra dise dyrene.

Pels fra chinchilla

Ville chinchillaer lever i tørre områder i Andesfjellene, 3000-5000 meter over havet. Chinchillaene er sosiale dyr som liker seg sammen med andre, men de må ha nok plass for at det ikke skal bli aggresjon mellom dyrene. En chinchilla kan hoppe 1,5 meter eller mer, og beveger seg fort. Chinchillaer livnærer seg på bark, røtter, nøtter og grønne planter, og de er avhengig av sandbad. Chinchillaen er aktiv i skumringen og ved daggry. De kan bli opptil 20 år gamle. I Norge er det ikke tillatt å ha chinchilla som pelsdyr, men som familiedyr - og buret må da være 1,5 m i høyden og chinchillaen må få anledning til å bevege seg hver dag.1

Chinchilla som pelsdyr i bur ble først etablert i USA, og burene de holdes i er trange nettingbur.

Chinchilla som pelsdyr i bur ble først etablert i USA, og burene de holdes i er trange nettingbur.2 I nyere tid har det vært chinchillafarmer i bl.a. Sverige, Spania, Frankrike, Tyskland, Canada,3 i tillegg til Asia. Flere av disse landene har avviklet pelsproduksjon senere år. Per 2022 er det estimert at 250 000 chinchillaer drepes for pels årlig. Chinchillafarmer finnes primært i Ungarn og Kina.4

Pels fra mårhund

Mårhund kommer fra Asia, og er hundedyr. De ligner på vaskebjørn, men adferden er mer lik hunder. De går i dvale på vinteren og de kan klatre i trær. Mårhunder lever helst i sumpaktig skog med mye vegetasjon. De lever i livslange par og får 10 valper i året. Deres kommunikasjon er omfattende med lyder som går over en bredere skala enn rever og hunder.

Mårhund kommer fra Asia, og er hundedyr.

Mårhund avles opp i pelsfarmer i flere land - primært Kina, Russland, Finland og USA. De holdes i samme type bur som rever. EUs vitenskapskomite uttalte at forskning på disse dyrenes adferdsbehov er lite omfattende, og at "keeping of this species on fur farms should be discouraged."5

Vaskebjørner i bur på pelsfarm.
Vaskebjørner i bur på pelsfarm.

Per 2022 er det estimert at 8 millioner mårhunder drepes for pels årlig i Kina. Produksjonstall for andre land er usikre.6

Pels fra andre dyr som vaskebjørn og ilder

En rekke arter som blir sett på som ville dyr holdes i bur for pels flere steder i verden: I følge det norske offentlig oppnevnte Pelsdyrutvalget (2015) holdes ilder i bur for pels i Finland og Tyskland, bobcat i USA, oter i Spania og sumpbever i Tyskland.7 I USA holdes nutria og vaskebjørn i bur. Flere av artene holdes også i Kina.

Imidlertid har Tyskland nå forbudt pelsdyroppdrett, og det er usikkert om de øvrige landene fortsatt driver oppdrett. Det er også usikkert hvor stor oppdrett av ulike ville dyr er i Kina. I 2020 forbød Kina all oppdrett av ville dyr - men typiske pelsdyrarter (mink, rev, mårhund) var unntatt. Per 2022 myknet Kina så noe opp på reglene.8 Kina gir ikke oversikt over arter i pelsproduksjon.

En rekke arter som blir sett på som ville dyr holdes i bur for pels flere steder i verden.

Ilder som er et svært aktivt dyr som krever mye plass. I Norge ble ilder holdt i liten skala som pelsdyr. Fra 2011 var det ikke tillatt å holde ilder som pelsdyr, men som familiedyr - de skal da ikke sitte permanent i bur, men ha tilgang til flere rom i leiligheten og luftes ute som en hund.9

Bobcat er et amerikansk kattedyr som finnes fra Canada til Mexico, og på mange måter ligner gaupe i adferd og fremtoning. Sumpbever og nutria er semi-akvatiske gnagere bygger huler av vegetasjon og lever i og nær vann - adferdsmessig har de mange likheter med bevere. Oteren kjenner man fra norsk natur - også den er et dyr som må leve i og nær vann. Vaskebjørner er en aktiv og sosial amerikansk halvbjørn, som holder til i skogområdene i Canada, USA og Sør-Amerika med habitater opp til 50 km i utstrekning.

 1. "Veiledning om hold av chinchilla". Mattilsynet.no, per februar 2024
 2. "Facts". Canchilla Associates Limited (Canadiske Chinchillaprodusenter). canchilla.com, siden nedlagt 2023
 3. "Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?" NOU 2014:15
 4. Fur Free Alliance. Statistikk samlet av medlemsorganisasjonene. 2024
 5. "The Welfare of Animals Kept for Fur Production – Report of the Scientific Committe on Animal Health and Animal Welfare”. European Commission. 2001
 6. Fur Free Alliance. Statistikk samlet av medlemsorganisasjonene. 2024
 7. "Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?" NOU 2014:15
 8. "China’s return to wildlife farming ‘a risk to global health and biodiversity". The Guardian, per 15.12.22
 9. "Veiledning om hold av ilder". Mattilsynet.no, per februar 2024 
Hovedfoto: iStock

Fakta

 • Andre dyr det er vanlig å utnytte på pelsfarmer er vaskebjørn, mårhund, chinchilla, nutria, ilder, bobcat, oter og sumpbever.
 • 8 millioner mårhunder og 250 000 chinchillaer oppdrettes årlig til pels.
 • Farmer med en eller flere av disse dyreartene finnes i både Europa, Amerika og Asia.
 • Ingen av dyrene får tilfredsstilt sine artstypiske behov i burene de holdes i.