Forbud mot pelsavl

Oppdatert 12.04.2024

Politisk arbeid har vært en vesentlig del av NOAHs kampanje mot pelsdyroppdrett, frem mot den politiske seieren om forbud mot pelsavl i 2018.

NOAH har jobbet svært hardt politisk for å få gjennomslag for forbud mot pelsdyroppdrett i Norge. Nå jobber vi for et forbud mot pelsimport. Da lov om forbud mot pelsdyroppdrett ble vedtatt i 2019, stemte 8 partier for forbudet i den siste avstemningen. Kun Senterpartiet stemte mot loven.

Slik jobbet NOAH politisk for pelsdyrene

NOAH fikk de første politiske partiene til å ta avstand fra pels allerede i 2000. SV var blant de første. I et møte med NOAH allerede i 1998, ble det tydelig at de kom til å ta avstand fra pels. Da hadde NOAH drevet politisk press siden tidlig på 1990-tallet.

Vi påvirket det statlige Rådet for dyreetikk til å ta avstand fra pels allerede i 1994. Gjennom folkemobilisering og underskriftskampanjer rettet NOAH politikernes bevissthet mot pelsdyrene. Landbruksdepartementet fikk overlevert 10 000 underskrifter i 1995, og deretter 10 000 nye i 1999.

NOAH fikk de første politiske partiene til å ta avstand fra pels allerede i 2000.

Arbeidet med partiprogrammer øket fra og med 2000. Ved hvert stortingsvalg satt NOAH fokus på pelsdyrenes skjebne. Vi hadde møter med programkomiteer, og sendte inn innspill. NOAH laget oversikter over partiene standpunkter innen dyrs rettigheter. Og pelsdyrsaken ble etterhvert en sak avisenes valgomater inkluderte.

NOAHs fokus på de faglige argumentene har vært avgjørende for det politiske arbeidet.

Det politiske arbeidet inkluderte også høringssvar til de ulike forskriftsprosessene som kom fra myndighetene i et forsk på å hindre forbud. Og det innebar mangfoldige timer i samtale med politikere over flere tiår, og deltagelse på deres landsmøter. NOAHs fokus på de faglige argumentene har vært avgjørende for det politiske arbeidet. I alle de hundrevis av møter, telefonsamtaler og brev hvor NOAH har kommunisert med lokalpolitikere og stortingspolitikere gjennom mange år, har de veterinærfaglige og etologiske argumentene stått sentralt. Og ett menneske og ett parti av gangen, har de også vunnet frem.

Initiativ til avvikling av pelsdyroppdrett rundt årtusenskiftet hadde vært venstresidens politikk i de land som hittil hadde satt dyrene på agendaen. Det var en stor seier da Arbeiderpartiet ble det første store partiet mot pels i Norge, i 2011.

Fra da av fokuserte NOAH på å påvirke de borgerlige partiene spesielt.

Men da den borgelige regjeringen i Sverige stoppet prosessen med mink-farmforbud så fort de kom til makten i 2006, bestemte NOAH seg for at noe lignende ikke skulle skje i Norge. Fra da av fokuserte NOAH på å påvirke de borgerlige partiene spesielt. I 2015 vant NOAH en delseier, da den borgerlige regjeringen kuttet en stor del av subsidiene til pelsdyroppdrett.1 Og det ble også til slutt de som fremmet lov om forbud mot oppdrett av pelsdyr i 2019. I 2023 stengte siste farm i Norge.

Her kan du lese om NOAHs arbeid opp mot de åtte partiene som var med og vedtok loven:

Sosialistisk Venstreparti

NOAHs Siri Martinsen møtte SVs daværende leder Kristin Halvorsen om pelsdyroppdrett allerede i 1998. Møtet ga snart resultater. SV var det første stortingspartiet som tok et tydelig standpunkt mot pelsdyroppdrett. I et representantforslag partiet fremmet i 2000 står det at ”Oppfatningen at pelsdyrdrift er dyremishandling synes lite kontroversiell”. Det står også at Norge trenger en forskrift som bestemmer at ”rever skal holdes på en slik måte at de får utløp for sine behov for å røre seg, grave og være sammen med andre rever”.2

Også Sosialistisk Ungdom viste tidlig motstand mot næringen. De uttalte fra sitt landsmøte samme år at ”Pelsdyroppdrett er grusomt og moralsk forkastelig."3

Da NOAH begynte med Fakkeltog mot pels, var snart representanter for SV årlig på plass for pelsdyrene. Både ordfører i Oslo Marianne Borge, stortingsrepresentantene Arne Nævra, Heikki Holmås, Bård Vegard Solhjell og partileder Audun Lysbakken har stått på NOAHs scene for pelsdyrene.

"Det har vist seg at det ikke er mulig å kombinere god dyrevelferd med pelsdyrhold"

SV forsøkte å få forbud mot pelsdyroppdrett da de satt i regjering med AP og SP frem til 2013. NOAH hadde mye kontakt med daværende miljøminister Bård Vegard Solhjell om saken. Men SV klarte ikke å nå frem.

I sitt program for 2013-2017 skrev SV: “SV vil ha forbud mot pelsdyrproduksjon i Norge. Det har vist seg at det ikke er mulig å kombinere god dyrevelferd med pelsdyrhold. Pelsoppdrett sysselsetter svært få og er ikke en viktig distriktsnæring.”4 Da den borgerlige regjeringen vedtok nedleggelse av pelsnæringen i 2018, var SV viktig for å sørge for fremdrift. Opposisjonspartiene SP og AP risikerte trenering av loven på grunn av diskusjoner rundt kompensasjon. Men SV var stødige pådrivere av at loven måtte komme raskt. I sitt program for 2021-2025 vedtok SV å "forby import av (...) produkt fra pelsdyroppdrett".

Venstre

Venstre ble avgjørende for at kampen mot pelsdyroppdrett endelig fikk gjennomslag. NOAH arbeidet i mange år med Venstre i forhold til programprosessene, og stadig invitert partiet til å holde appeller mot pels i vårt årlige fakkeltog - noe de også i stigende grad stilte opp på.

Unge Venstre uttalte i 2000 at "pelsdyrnæringen i Norge i dag driver med dyremishandling"5. Venstre hadde landbruksministeren da Stortingsmeldingen om dyrevelferd kom i 2003. NOAH hadde lagt ned mye arbeid i å påvirke denne meldingen. Stortingsmeldingens kritiske innstilling til pelsdyroppdrett har vært førende for Venstres standpunkt. I 2005 uttalte partiet at de vil «følge opp Dyrevelferdsmeldingen ved å avvikle pelsdyrhold innen 2012 dersom ikke dyrevelferden er forsvarlig".6

"Venstre vil avvikle pelsdyroppdrett."

I NOAHs fakkeltog mot pels 2012 annonserte Venstre at de ville gå inn for avvikling. Partiet vedtok i 2013 følgende i sitt program: "Venstre vil avvikle pelsdyroppdrett".7 Frem mot valget 2017 hadde partiet vist stadig større engasjement for pelsdyrene. Profilerte Venstre-politikere som Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Ola Elvestuen stilte med appeller i NOAHs årlige markeringer.

NOAH hadde tett kontakt med Venstre etter valget 2017, og oppmuntret dem til å prioritere pelsdyrene i regjeringsforhandlinger.

NOAH hadde tett kontakt med Venstre etter valget 2017, og oppmuntret dem til å prioritere pelsdyrene i regjeringsforhandlinger. NOAH møtte representanter for regjeringspartiene på Jeløya. Da forhandlingene var over viste det seg at NOAHs appell hadde fått gjennomslag; i 2018 vedtok den nye regjeringen å avvikle pelsdyroppdrett.

NOAH fortsatte å ha tett dialog med Venstre for å sikre at loven kom raskt på plass. Og i 2019 ble loven vedtatt. Venstre tok også raskt NOAHs oppfordring om importforbud, og skrev i programmet 2021-2025: "Vi mener at ville dyr ikke hører hjemme i bur. Derfor innførte vi forbud mot pelsdyrhold i forrige stortingsperiode. Vi vil fullføre arbeidet ved å innføre importforbud mot pelsdyrprodukter."

Arbeiderpartiet

NOAH arbeidet i mange år for at Arbeiderpartiet skulle vedta avvikling av pelsdyroppdrett. Arbeiderpartiet hadde lenge pelsdyroppdrett som diskusjonstema innad i partiet. Hordaland Arbeiderparti uttalte i mars 2001 at ”Vi må få ei drøfting på om det er etisk akseptabelt å halda produksjonsdyr for pels (...)"8

AUF vedtok et forbud mot pelsdyroppdrett i 2006, med uttalelsen: "AUF mener at pelsdyroppdrett er dyremishandling og overgrep på naturen. (...) mener at Norge ikke skal godta en slik virksomhet. (...) vil at pelsdyroppdrett forbys og at statlig støtte til pelsdyrnæringen dermed fjernes."9

Med AUFs standpunkt begynte det også å røre seg i moderpartiet. Pelsdyroppdrett var en av de mest diskuterte saken på landsmøtet 2009: "Jeg opplever at det er bred støtte i partiet om prinsippet om at dyr ikke skal avles opp til å bli luksusvarer. Jeg sier bare – oppdrettere, ta pengene og løp! Næringen har ingen fremtid", uttalte Hadia Tajik i forbindelse med landsmøtet.10

"Arbeiderpartiet går inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen."

NOAH arbeidet målrettet med informasjon til Arbeiderpartiets lokallag både i 2009, 2011 og 2013. I 2011 fikk vedtaket flertall - og i 2013 kom det inn i partiprogrammet: "Arbeiderpartiet går inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen."11 Siden 2011 møtte også Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter opp med appeller på NOAHs fakkeltog mot pels. Dette året kom nestleder Hadia Tajik. Landbrukspolitisk talsperson Terje Aasland holdt appell på det siste fakkeltoget i 2018, hvor han oppfordret regjeringen til å ikke somle med å innføre lov om forbud.

Da loven skulle stemmes over i 2019, stemte imidlertid Arbeiderpartiet mot loven i første votering. Dette til tross for tett oppfølging av NOAH. Det ble begrunnet i at de ønsket erstatningsordningen inn i loven - noe som ville risikere enn katastrofal trenering. Ved andre votering stemte Arbeiderpartiet for loven. I etterkant presset de på for en stadig større erstatningsordning for pelsfarmene.

I programmet 2021-2025 har ikke AP noen standpunkter om pelsdyr i sitt program, selv om NOAH la ned et betydelig arbeid for å få dem til å gå inn for importforbud.

Høyre

Høyre var lenge tydelig for pelsnæringen i sitt partiprogram. Unge Høyre har derimot svingt i sine holdninger - etter den politiske debatten som kom i 2000, uttalte Unge Høyre at de "går nå lenger enn Sosialistisk Ungdom i kampen for dyrs rettigheter. I en resolusjon vedtatt på Oslo Unge Høyres representantskapsmøte 4. april 2001, tas det til orde for å stanse all offentlig støtte til norsk pelsdyrnæring.”12

Høyres partiprogrammet fra 2009 sa: "Høyre vil sikre pelsdyrnæringen rammevilkår som gjør det mulig å videreutvikle og øke lønnsomheten i næringen."13. NOAH arbeidet hardt med Høyres lokalpolitikere og programkonité før programmet 2013-2017 skulle vedtas, og det må ses på som en seier at abeidsprogrammet ikke nevnte pelsdyroppdrett. Isteden skrev Høyre nå at de ville "iverksette tiltak som sørger for at Norge ligger i fremste rekke når det gjelder dyrevelferd."14

I 2013 uttalte partileder Erna Solberg at hun var mot pels.

NOAH fortsatte å ha hundrevis av samtaler med Høyres stortingsrepresentanter såvel som lokalpolitikere om pelsdyrsaken for å føre dyrenes sak. Selv om Høyre som parti ikke tok endelig stilling mot pelsdyroppdrett, ytret flere av Høyres representanter, både lokalt og på Stortinget, til NOAH at de ville jobbe for at partiet skulle gå inn for en avvikling av næringen.

I 2013 uttalte partileder Erna Solberg at hun var mot pels: "Jeg er i mot pels, men partiet mitt er for. Det betyr at jeg ikke går i pels, men som parti er vi ikke i mot pelsdyrfarmer. Folk må få gjøre sine egne valg, for jeg har gjort mitt. Pels er best på dyr"15 I desember 2014 publiserte NRK Ytring kronikken "Nok nå", hvor seks stortingspolitikere fra Høyre skriver: "Vi vil jobbe for at Høyre går inn for styrt avvikling av pelsdyrnæringen."16 NOAHs inntrykk etter samtaler med lokalpolitikere fra Høyre var at partiet var nokså jevnt delt på midten i saken.

I forhandlinger med Venstre i 2018, vant de dyrevennlige kreftene frem, og Høyre gikk inn for avvikling. NOAH fortsatte påvirkningen på Høyre frem mot partiprogrammet 2021-2025, men i dette står det ingenting om pelsdyr.

Miljøpartiet De Grønne

NOAH har hatt en kontinuerlig dialog med MDG om deres dyrevelferdspolitikk. MDG har lenge hatt et tydelig standpunkt mot pelsdyroppdrett, og skrev følgende i sitt arbeidsprogram 2013-2017: "MDG vil umiddelbart forby oppdrett av pelsdyr."17

MDG kom inn på Stortinget for første gang i 2013. I desember 2014 fremmet MDG et representantforslag om å avvikle pelsdyrnæringen. De etterlyste også et import- og omsetningsforbud.18 Deretter fremmet MDG representantforslag om avvikling av pelsnæringen jevnlig, og gjorde det klart at dette var en viktig sak for dem.

"MDG vil umiddelbart forby oppdrett av pelsdyr."

MDGs talspersoner - Rasmus Hansson, Une Bastholm og Arild Hermstad - stilte også opp i NOAHs fakkeltog mot pels hvert år. Da regjeringen vedtok nedleggelse i 2018, uttalte Bastholm at NOAHs årlige fakkeltog var en vesentlig grunn til at pelssaken fikk politisk gjennomslag.

I programmet 2021-2025 skriver MDG at de vil forby import av «produkter fra pelsdyroppdrett».

Fremskrittspartiet

FrP har vært tilbakeholdne med å diskutere et forbud mot pelsdyroppdrett. Enkeltpolitikere har tidvis gått offensivt ut med støtte til pelsdyroppdrett. Men samtidig ønsket FrP ganske tidlig å avvikle den statlige støtten til næringen, og skrev dette i sitt partiprogram. I programmet 2013-2017 åpnet FrP også for at regelendringer vil kunne gjøre det vanskeligere å ha pelsdyr i bur. "FrP vil gradvis avvikle alle subsidier til pelsdyrnæringen. FrP vil gjennomgå regelverk knyttet til dyrevelferd for pelsdyrnæringen spesielt og dyrehold generelt, for å sikre at dyr ivaretas på en god måte.”19

"FrP vil gradvis avvikle alle subsidier til pelsdyrnæringen."

NOAH har arbeidet med å påvirke FrP i pelssaken over lang tid. Særlig etter regjeringsskiftet i 2013 hadde vi mange møter med representanter for partiet. Ulf Leirstein, stortingspolitiker for FrP, uttalte følgende til NOAHs Ark våren 2015: ”For å få på plass et flertall for en full avskaffing av næringen, spiller press fra velgerne og organisasjoner som NOAH en viktig rolle. (…) Jeg oppfatter at flere og flere, også politikere, ser de moralske og dyrevelferdsmessige problemene med oppdrett av pelsdyr.”20 I 2017 og 2018 stilte stortingsrepresentanter opp med appell i NOAHs fakkeltog mot pels.

NOAH har gjennom flere år hatt hundrevis av samtaler med lokale FrP-politikere om pelsdyroppdrett. Opp mot valget i 2017 ble dette arbeidet sterkt prioritert. Da Venstre ble med i regjering i 2018, ble FrP med på avvikling av pelsdyroppdrett. Daværende landbruksminister fra FrP, Jon Georg Dahle, uttalte at dette var et "nederlag" i forhandlingene. Men han uttalte også på NRK Dagsnytt 18 at pelsnæringen var "kontroversiell".

FrP var trolig delt på midten i pelssaken. I 2019 stemte de for lov om forbud. Men de presset samtidig på for en urimelig stor kompensasjon til pelsfarmene da de gikk ut av regjering. I programmet 2021-2025 har ikke FrP noen standpunkter om pelsdyr i sitt program, selv om NOAH la ned et betydelig arbeid for å få dem til å gå inn for importforbud.

Kristelig Folkeparti

KrF har vært meget lavmelte om pelsdyroppdrett opp igjennom årene. Men KrfU uttalte etter TV2-dokumentaren i 2000 at  "pelsdyrhold i sin nåværende form må forbys. (...) Man kan ikke akseptere dyreplageri bare fordi det finnes et marked for slike luksusprodukter."21

Både KrF og KrfU har holdt en lav profil på dyrevern. I svar til NOAH august 2009 sa KrF at «Vi prøvde dette (forbud mot pelsdyroppdrett) ut på vårt landsmøte i forbindelse med programbehandlingen. Vårt parti går ikke for avvikling av næringen, men står fremdeles for at det må stilles klare krav til bedring av driftsformer."22

Da partiet ble med i regjering med Venstre, Høyre og FrP i 2020, godtok de pelsdyrforbudet.

Etter dette trappet NOAH opp sitt arbeid overfor KrF. Over flere år var vi tilstede på partiets landsmøte, og diskuterte dyrevern med mange politikere. Motstanden mot pelsdyroppdrett vokste i partiet. I forbindelse med valget 2017 var NOAH igjen tilstede ved partienes landsmøte. Dette året skulle det stemmes over standpunkt om pels. NOAH var i dialog med flere sentrale politikere som var på pelsdyrenes side. Vi delte ut informasjon til alle deltakerne. Resultatet av NOAHs arbeid ble at en setning med krav om gravemulighet for rev, og svømming for mink - som ville resultert i burforbud - tapte avstemmingen med kun 1 stemme. Den stående formuleringen i programmet for 2017-2021, ble mer generell om at pelsdyrenes behov skal imøtekommes.

Da partiet ble med i regjering med Venstre, Høyre og FrP i 2020, godtok de pelsdyrforbudet. KrF var med landbruksminister Olaug Bollestad, ansvarlig for avviklingen. NOAH hadde i forkant av at KrF ble med i regjering, hatt samtaler med dem om pelsdyroppdrett og hvor viktig avvikling var. KrF brukte ikke sin posisjon til å trenere saken. Det fremsto som en solid enighet i regjeringen at loven skulle på plass relativt raskt. Minister Bollestad uttalte imidlertid at avvikling av pelsdyroppdrett var en "drittsak", og representerte dermed de mindre dyrevennlige kreftene i partiet.

NOAH har arbeidet kontinuerlig med påvirkning av KrFs politikere i pelsdyrsaken, og utfordret dem til å ta et verdistandpunkt. I programmet 2021-2025 nevner ikke partiet noe om pelsdyr eller importforbud.

Rødt

NOAH har invitert Rødt med i pelsdyrdebatten. Rødt uttalte til NOAH i 2009 at de vil "fjerne all statlig støtte til pelsdyrindustrien. (…) I dagens samfunn finnes det gode og også bedre alternativer enn pels"23, og i deres arbeidsprogram 2013-2017 skrev Rødt at de arbeider for "at pelsdyrindustrien avvikles."24

"I dagens samfunn finnes det gode og også bedre alternativer enn pels."

Rødt stilte etterhvert også opp i NOAHs fakkeltog, men partiet var lite engasjert i dyreverndebatt generelt frem til valget 2021. NOAH hadde omfattende samtaler med partiet i programprosessen, og en egen dyreverngruppe i partiet sørget for at flere innspill ble realitet i programmet for 2021-2025 - herunder "innføre importforbud for pelsprodukter".

 1. "Kutt i støtten til pelsdyrproduksjon godtatt av bondelaget". Nationen. 15.05.15
 2. Representantforslag fra SV. Fremmet 16.11.00
 3. Uttalelse fra SUs landsmøte. November 2000
 4. SVs partiprogram 2013-2017
 5. Unge Venstre. November 2000
 6. Lars Sponheim til Aftenposten. 27.08.09
 7. Venstres arbeidsprogram 2013-2017
 8. Hordaland Arbeiderparti. Mars 2011
 9. AUFs arbeids- og prinsipprogram 2006
 10. Hadia Tajik (AP) til Aftenposten 20.04.09
 11. APs arbeidsprogram 2013-2017
 12. Pressemelding fra Unge Høyre. 04.04.01
 13. Høyres arbeidsprogram 2009-2013
 14. Høyres arbeidsprogram 2013-2017
 15. "Jeg klarer begge deler". NRK P3. 20.08.13
 16. NRK Ytring. 15.12.14
 17. MDGs arbeidsprogram 2013-2017
 18. "Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om avvikling av pelsdyrnæringen". Dokument 8:27 S (2014–2015). 15.11.14
 19. FrPs arbeidsprogram 2013-2017
 20. Ulf Leirstein til NOAHs Ark nr 1. 2015
 21. KrfU. November 2000
 22. KrF til NOAH. 2009
 23. Rødt til NOAHs Ark. August 2009
 24. Rødts arbeidsprogram 2013-2017
Hovedfoto: Tommy Solberg

Fakta

 • NOAH fikk de første partiene til å vedta forbud mot pelsdyroppdrett i 2000 – SV og MDG var de første.
 • Venstre vedtok forbud mot pelsdyroppdrett i 2012 og lanserte dette på NOAHs fakkeltog mot pels. De var det partiet som fikk gjennomslag for forbud i regjering.
 • Alle partier unntatt Senterpartiet stemte for lov om forbud mot pelsdyroppdrett.
 • MDG, SV , Venstre og Rødt har per 2024 vedtak om å forby pelsimport.
 • NOAH har nedlagt mangfoldige timer over flere tiår på å få politisk flertall for et forbud mot pelsdyroppdrett i Norge.